Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

 

Iskolánk fenntartója:

Dunakeszi Tankerületi Központ, 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.Iskolánk képekben

Térkép

Iskolánkat megtalálja
Gödöllő belvárosában.
Címünk: 2100 Gödöllő.
Szabadság tér 18.

Támogatóink

Képtalálat a következőre: „nka logó”

http://kota.hu/images/bemutatkozas/kota-bemutatasa.jpg


Az Erkel Ferenc Általános Iskola

logopédiai osztályai

 

Az iskolában 1-1 logopédiai iskolai osztály működik 1-4. évfolyamon. Ezekben az osztályokban speciális pedagógiai program alapján végezzük ép értelmű, sajátos nevelési

igényű tanulók (beszédfogyatékos) oktatását, nevelését.

Az általános iskolai tananyag elsajátításához speciális módszereket és eszközöket használunk, hogy a beszédfejlődésükben elmaradt gyermekek fejlesztésével megelőzzük

iskolai sikertelenségüket. A speciális módszerek magukba foglalják a tanulási zavar korrekciójára szolgáló terápiás eljárásokat és az esetleges beszédhiba-javítást

egyéniesített formában. Az olvasástanítás az analitikus-szintetikus, diszlexia prevenciós Meixner módszer szerint, az írástanítás késleltetetten, intenzív grafomotoros

fejlesztést követően történik.

 Az alacsonyabb osztálylétszám (13 fő) lehetőséget nyújt az egyéni fejlődésmenet biztosítására. Az oktatott tananyag megegyezik a nagy létszámú iskolai osztályokban

oktatott tartalmakkal. 4. osztálytól a tanulók informatika és idegen nyelvoktatásban vesznek részt. Célunk a többségi osztályba való sikeres integrációra való felkészítés.

  Mivel az iskola sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását végzi, ezért a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása nem egy szűk kört érintő program,

hanem az iskola mindennapos munkáját folyamatosan átszövő tevékenység. A tanulók egyéni képességstruktúrája alapján történik a készség és képességfejlesztés. A

tanórai differenciált fejlesztést és egyéniesített megsegítést egyéni és kiscsoportos fejlesztő órákkal tesszük még hatékonyabbá. A kiscsoportos formában szervezett

logopédiai foglalkozás biztosítja a nyelvi fejlesztést, a beszédhibák megszüntetését, az írás-olvasás nehézség kompenzálását.

 Fejlesztési specialitások a logopédiai osztályokban:

¨      Egész napos oktatás keretében végezzük a gyermekek fejlesztését, hogy helyben részesülhessenek a speciális foglalkozásokban.

¨      Két tanító tantárgycsoportos megosztásban neveli-oktatja a tanulókat.

¨      Az olvasástanítás Meixner-féle módszerrel folyik.

¨      „Tanulás tanítása” programot vezettünk be a hatékony tanulási technikák elsajátítására.

¨      Változatos kulturális és szabadidős programokon vehetnek részt a tanulók.

 A fejlesztés területei:

¨      finommotorika, mozgáskoordináció, grafomotoros fejlesztés, tér- és időbeli tájékozódás, lateralitás

¨      beszéd alaki és tartalmi fejlesztése

¨      beszédészlelés és beszédértés fejlesztése, auditív differenciálás, kognitív képességek fejlesztése (észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)

¨      diszlexia prevenció ill. reedukáció

¨      diszkalkulia korrekció

 Módszerek, eljárások:

¨      Logopédiai terápiák (megkésett beszédfejlettség, pöszeség, diszfázia, dadogás, diszlexia prevenció)

¨      diszkalkulia terápia

¨      Sindelar program, alapozó terápia, Gósy-féle fejlesztés, szenzomotoros integrációs terápia

¨      tehetséggondozás

 A speciális oktatást-nevelést a fejlesztő eljárásokban jártas tanítók és logopédusok végzik.

Az iskolában gyógytestnevelés, gyógyúszás (3-4. évfolyam), logopédiai foglalkozások és egyéni felzárkóztatás segíti a tanulók fejlődését. Biztosítjuk a mindennapi

testmozgást. Igény esetén az iskola helyet biztosít a hittan oktatásnak (jelenleg református és katolikus csoport működik).

A gyerekek fejlesztését segítik rendszeresen megrendezett programjaink és ünnepségeink (tanulmányi kirándulások és séták, színházlátogatás, bérletes előadások,

népmese napja, műsor karácsonykor, anyák napján és év végén, költészet napi szavaló verseny, farsangi és gyermeknapi mulatság, kézműves délutánok az adventi

időszakban és húsvét előtt, föld napja, részvétel városi és országos versenyeken és pályázatokon stb.)

 Bekerülés az osztályokba:

A felvételhez a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai fejlesztő, Oktató, Gondozó Tagintézménye (1077 Bp., Izabella u. 1

Tel.: 061-2038497) véleményére van szükség.

 Az iskolával és a felvételi eljárással kapcsolatban a következő elérhetőségen érdeklődhetnek: 

Cím: 2100 Gödöllő. Mátyás király utca 10.

 Tel: 06 30/7828-183 (Urbán Emese igh.)

Tel/fax: 06 28/512 525

e-mail: logopedia@erkeliskola.hu

 

 

 

 

 Tanítóink:

Hajdu Sándor Zoltánné

Hollósy Andrea

Horváth Mariann

Neubrandtné Gombos Szilvia

Pancsuska Jánosné

Pozsonyiné Berger Dorottya

Simon Ágnes

Szabó Mónika

Urbán Emese

Pedagógiai asszisztens:

 Lugosi Zsuzsa

 

Tanáraink, tanítóink a következő területeken képzettek

¨      logopédia

¨      szurdopedagógia

¨      diszlexia reedukáció

¨      diszkalkulia terápia

¨      alapozó terápia

¨      Sindelar-módszer

¨      Nild terápia

¨      AIT FST terápia

¨      labdaterápia

¨      gyógytestnevelés

¨      tehetség- és képességkibontakoztatás

¨      egyéb tanári szakok ( biológia, angol, magyar, könyvtár…)

 

Szülői vélemények logopédiai osztályainkról itt olvashatók.

Copyright©Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola Cím: Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola, 2100 Gödöllő. Szabadság tér 18., Tel: 06-28-513-025