Erkel Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

 

Iskolánk fenntartója:

Dunakeszi Tankerületi Központ, 

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

 Iskolánk képekben

Támogatóink

Képtalálat a következőre: „nka logó”

http://kota.hu/images/bemutatkozas/kota-bemutatasa.jpg

Szülői értekezletek témái-2015 szeptember

 


1. Jelenléti ív, szülői e-mail címek összegyűjtése

2. Osztálylétszám: fiú, lány arány. Új tanulók neve, új szülők bemutatása, stb.

3. Szülői közösség tagjai – választás. Köszönjük a tavaly végzett munkát! Az új tagoktól Kérjük: a gyermek nevét, szülő nevét, e-mail címét. – A naplóba és a tanáriban kifüggesztett táblázatba a szülői értekezlet utáni napon, legkésőbb szeptember 11-ig.

4. Házirend ismertetése – kiemelten a problémás területek.

A nevelési feladatokkal kapcsolatban: a megfelelő neveltségi szint elérése érdekében szükségünk van a szülők segítségére is! (Évfolyamnak, illetve az osztály neveltségi szintjének megfelelően határozzátok meg, melyik nevelési feladatot kezelitek kiemelten.)

5. Zöld Program ismertetése (környezetvédelem, környezetünk rendben tartása, értékeink megóvása). Papírgyűjtés: Idén is lesz ősszel biztosan, a kérések figyelembe vételével a begyűjtött papírok mérését is tervezzük. Kérjük a szülők segítségét a gyűjtésben és a mérésben egyaránt. A nevelési feladatok mellett nem titkolt cél az alapítvány bevételeinek a növelése, a diákönkormányzat programjainak támogatása. Számítunk minden érintett segítségére.

6. Az osztály napirendjének ismertetése – napközis időbeosztás, tanulási idő, programok. A napközis foglalkozások keretében külön térjetek ki a biztonsági intézkedésekre, szabályokra, különös tekintettel a játszótéri tartózkodásra! Idén is szükséges a szülő írásbeli jelzése arról, mikor kivel mehet haza a gyermek, rendkívüli eltávozásokat is csak szülői (személyes szóbeli vagy írásbeli) kérésre tudunk engedélyezni.

7. Erkölcstan- hit és erkölcstan oktatás 1-3 és 5-7. évfolyamon zajlik, az egyházakkal történt egyeztetés szerinti időpontokban. Várhatóan idén lehetőség lesz a hitoktatókkal is fogadó órákon találkozni, ezek időpontjáról a hitoktatók és az iskola is tájékoztatást fog adni. (A faliújságon, honlapon lesz olvasható.)

8. Mindennapos testnevelés szervezése minden évfolyamon zajlik. Egyesületi részvétel alapján a délutáni órák alól továbbra is felmentést lehet kérni, azonban az egyesületi igazolásnak is be kell érkeznie szeptember végéig. Ahol ez probléma, kérjük a szülő jelzését.

9. Az első nap(ok) (hét) tapasztalatai – felszerelés, pontos érkezés, stb., illetve: mi várható?

 

10. Az osztályra vonatkozó tervek ismertetése (előző tanév tapasztalatai alapján), nevelési feladatok, kirándulások, stb. Idén csak 1 napos kirándulások szervezését tudjuk biztosítani. Kérjük a szülők megértését. Oka: tanítási órák nem maradhatnak el, a több napos kirándulás nagy anyagi megterhelés lenne. (Személyi és dologi kiadások – ügyeleti díj, nevelők költségei.)

11. Ingyenes tankönyvek nyilvántartása az előző évhez hasonló – név, tanév az első oldalon feltüntetve – ellenőrizzék! Kérjük, hogy a gyerekek a tankönyv állapotára ügyeljenek – ugyanúgy vigyázzanak rá, ahogy az otthoni könyvekre vigyáznak! Év végén mindent le kell adni (és a következő tanévben más fogja használni.) Senki ne adjon le olyan könyvet, amilyet nem szeretne megkapni!

12. Idén folytatódik az iskolatej program. Kérjük a szülőket, írásban jelezzék, ha gyermekük nem fogyaszthat tejterméket.

13. Értékek védelme: Csak az iskolában szükséges felszerelés legyen a gyermekeknél. Értékeiket adják le megőrzésre a titkárságon. (Pénzbefizetés esetén is rögtön reggel.) Értékes telefonokat lehetőleg ne hozzanak. Testnevelés óra előtt különösen figyeljenek oda, hova teszik értékeiket. (Suliboxot sajnos, helyhiány miatt nem tudunk az épületben elhelyezni.)

14. Orvosi vizsgálat 2., 4., 6. és 8. évfolyamon lesz. (Logiban minden évfolyamon.) Tisztasági vizsgálat az év során többször is lesz, minden osztályban. A vizsgálat során kiszűrt problémák kivizsgáltatása után kérjük, hogy a vizsgálat eredményének másolatát mielőbb küldjék be az osztályfőnököknek, akik továbbítják az iskolai védőnőknek. A tavalyi vizsgálati eredményeket is kérjük leadni, ha ez még nem történt meg. Oltásra 6. és 7. évfolyamon kerül sor. Kérjük az oltási könyvek visszahozását az adminisztráció elvégzéséhez. Idén is lehetőség lesz a 7. évfolyamon tanuló lányok HPV oltására, erről várhatóan tájékoztató is lesz a szülők számára.

15. Iskolafogászat: A fogászati szűrésre előzetes beosztás alapján mennek idén is az osztályok, évente kétszer. Fogmosó felszerelés szükséges. Arról, hogy a szükséges kezelést kéri-e a szülő, írásban nyilatkozhat. Nyilatkozat az osztályfőnöktől kapható.

16. Gyermekvédelmi ügyintézés – Kérjük, először az osztályfőnököt keressék a felmerülő problémával. Amennyiben ő nem tud segíteni, Gémesiné Sas Erzsébet kolléganő segítségét is tudják kérni előzetesen egyeztetett időpontban. A szülők és a tanulók számára is tart fogadó órát.

17. Igazolatlan hiányzások kezelése szigorú eljárásrend alapján: A hiányzást követő osztályfőnöki órán szükséges az igazolás leadása (1 héten belül.) Egy hét további türelmi idő után legkésőbb el kell indítanunk a hivatalos eljárást.

Ennek lépései:

1 óra után értesítés a szülőnek, akit kérünk az igazolatlan hiányzás ügyében keresse az osztályfőnököt.

Eredménytelen szülői értesítés, ismételt igazolatlan hiányzás esetén a gyermekjóléti szolgálat értesítése.

10 óra után a gyermekjóléti szolgálatnak és a gyámhivatalnak kell jelzést küldeni.

30 óra után a gyermekjóléti szolgálatot és a kormányhivatal hatósági osztályát kell értesíteni.

50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén ismételten értesítjük a gyámhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot és a kormányhivatal hatósági osztályát. Aminek következtében a szabálysértési eljárás indul. Ennek megelőzésére kérjük a hiányzások mielőbbi igazolását. -

Kérjük, hogy három napot meghaladó hiányzás esetén értesítsék az osztályfőnököt telefonon vagy e-mailben arról, hogy várhatóan meddig fog hiányozni a gyermek. (Természetesen hosszú távú hiányzás esetén csak annyit, hogy várhatóan 1 héten túl is nyúlhat a távollét. Ezekben az esetekben kérjük az osztályfőnökkel való rendszeres kapcsolattartást a tananyagban való lemaradás megelőzése vagy csökkentése érdekében.)

18. Nevelői fogadóórák időpontjait ugyanúgy, mint tavaly, írásban is megkapják a szülők (még szeptemberben), időpont egyeztetéssel az osztályfőnökkel és szaktanárokkal is felvehető a kapcsolat. Kérjük, éljenek vele.

Kérjétek meg a szülőket, hogy a felmerülő problémák esetén az érintett pedagógust keressék meg először. Ha nem sikerül megoldást találni, akkor az osztályfőnököt és utána az igazgatóhelyettest, igazgatót.

19. Mondjátok el a korábbi megbeszélések alapján, hogyan zajlik az év közbeni, a félévi és az év végi értékelés! (Második évfolyamon különösen fontos a szöveges értékelésről való áttérés osztályzatokra. Az első félév év végi beszámításának módját, arányát tisztázzátok év elején.)

20. Mérések: Az év folyamán írt felmérések mellett évfolyamtól függően méréseket is végzünk. Ilyen pl. az első osztályos DIFER mérés, év végi olvasás mérés, év végi szövegértés és matematikai képességmérés 4. évfolyamon, hatodikos és nyolcadikos kompetenciamérés, idegen nyelvi és fizikai állapot mérés, melyekről tavasszal külön tájékoztatjuk a szülőket.

A mérések során készségeket, képességeket mérünk, amelyek fejlesztése különösen fontos feladat a tanév során. A mérések, illetve a tanórai munka, vagy felmérések során tapasztalt lemaradásokat továbbra is jelezzük a szülők felé. Természetesen nem csak a problémát, hanem a megoldást is. Folyamatos kapcsolatban vagyunk Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gödöllői Tagintézményének munkatársaival, akik segítenek a tanulási és magatartási problémák felismerésében, kezelésében. A vizsgálatok kérését az osztályfőnökök és a fejlesztő pedagógiai munkaközösség vezető Bencsikné Visnyei Anikó közreműködésével lehet elindítani. Számítunk minden érintett szülő segítségére! Az elvégzett vizsgálat után, annak eredménye alapján tudunk egyéni vagy kiscsoportos foglalkozást biztosítani a hiányosságok pótlására, illetve szükség esetén további szakértői vizsgálatot kérni!

21. Minden évfolyamon tervezünk indítani tehetséggondozó foglalkozásokat – évfolyamszinten, de a tehetséggondozásra napközis keretben is lesz mód!

22. Emellett tanulmányi versenyeket is szervezünk a gyerekeknek, hogy ne csak saját osztályukban, hanem a többi osztályban tanuló gyerekekkel is össze tudják mérni tudásukat. Levelező versenyek (nevezési díjas versenyek) és helyi versenyek is lesznek.

23. Étkezés

Idén változik az étkezéssel kapcsolatos ügyintézés. A kiosztott tájékoztatókból kaphatott minden szülő pontos információt erről. Kérjük, hogy ügyeljenek arra, hogy a gyermek hiányzását ne csak az osztályfőnöknek, hanem az étkezést biztosít Kalória Kft-nek is jelezzék, mert az étkezés lemondását ők tartják nyilván. A lemondás elmaradása esetén a hiányzás miatt reklamálni nem lehet.

A Kalória elérhetősége: ugyfelszolgalat@kaloriagodollo.hu

                                            06-28-420-453

 

24. Támogatások igénylése

Étkezési támogatás igénylése esetén a 3 vagy több gyermekről elég a szülői nyilatkozat (igénylőlap kitöltve, megfelelő jogosultság aláhúzása, szülő aláírása), igazolás nem kérhető.

Ingyenes tankönyvellátás igényléséhez (idén 4. évfolyamtól) viszont szükséges a megfelelő igazolás bemutatása. (Igénylőlapon szerepel ennek megnevezése.)

25. Gyógytorna és gyógyúszás megszervezéséről a szakszolgálat gondoskodik, a gyógytestnevelésre javasolt gyermekek névsorát már elküldtük.

26. Egyebek

 

27. Legközelebbi városi sport programok

 

Szeptember 12. szombat - Belvárosi napok futóverseny.

Október - Minimaraton

 

 

 

vissza  


A 2019/2020. tanévre történő beiskolázás

Speciális oktatás a logopédián

Iskolába hívogató! - Képes beszámoló a fotógalérián!

Iskolai ügyek intézése a Titkárságon:

kedd: 7.30-8.00 csütörtök: 7.30-8.00, 15.00-17.00

Életutak – Kirchhofer József életműve


Ajánló

Legfrissebb hírek

- Mézes reggeli 2018

- Népmese rajzpályázat - képes beszámoló

- Mini maraton 2018 - képes beszámoló

- Meseösvény 2018 - képes beszámoló

- Részletes Digitális Gyermekvédelmi Stratégia - 2017.

- Iskola rendőre program

- Iskolatej program 

- Védőoltások és hpv

- Hittan oktatás

- Rendhagyó rajzóra

- KINDER + SPORT sportvetélkedő


- Mindennapos testnevelés az iskolában

 


További információk

- Közzétételi lista - 2018/2019. tanév

- A tanév helyi rendje 2018/2019

-Tájékoztatás a 112-es egységes európai segélyhívószámról

-Tájékoztatás -112-es hívószám-alsó tagozat

Tájékoztatás -112-es hívószám-felső tagozat

-FOGADÓÓRÁK 2017/2018

- Hírek az osztályokból 

- Hírek az iskolából

- Szakkörök - beszámoló!

- Napközi

- Órarend

- Fotógaléria

- Étkezés

- KALÓRIA NYOMTATVÁNY

Táplálkozási előírások

Ételek magyarázata

Étlap

- Iskola-egészségügy

Eredményeink

"Kérdezd a nagyit!" Riportpályázat-Különdíj

Versenyeredmények 2016/2017!

A Föld Napja - eredményeink

Városi szépkiejtési verseny: 5-8. évfolyam

Városi szépkiejtési verseny: 3-4. évfolyam


http://www.erkeliskola.hu/files/serleg.jpg

Gratulálunk a szép eredményekhez!

 


Pályázatok

- Határtalanul

Európai Unió pályázatai

Eszközfejlesztés HEFOP pályázat keretében.

 Iskolaportrék

A kötetben ismertetett 22 iskola egyike mi vagyunk.

 

Emelt szintű
ének-zenei oktatás

 
Évfolyamonként egy osztályt szervezünk ebben a képzési formában, melynek keretében heti négy órában tanulják növendékeink a zenei alapismereteket. Harmadik osztálytól két órával nő ez az óraszám, amikor a kóruspróbák megkezdődnek.

Tapasztalataink szerint a megnövekedett zenei óraszám kimutathatóan jó hatással van a többi tárgy tanulására is.

Logopédia

Ezekben az osztályokban speciális pedagógiai program alapján végezzük sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését. Az általános iskolai tananyag

elsajátításához speciális módszereket és eszközöket használunk. Célunk a többségi osztályba való sikeres integrációra való felkészítés.

Pedagógusaink fejlesztő eljárásokban jártas tanítók és logopédusok.